Sobota 22. 06. 2024 12:26:30 | Meniny má Paulína

Poslanci zo Žilinského kraja schválili zmeny v sieti škôl, v oblasti zdravotníctva, vzdelávania aj dopravy

V pondelok 25. septembra sa uskutočnilo 8. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Text: Eva Lacová, hovorkyňa župy

Tlačová správa|26. september 2023|17:00:09

Zdroj: Eva Lacová, hovorkyňa župy

Súvisiaci článok
Poslanci schválili spojenie dvoch žilinských škôl aj napriek nesúhlasom. Škola bude sídliť v Bytčici
Čítajte viac >

Poslanci ŽSK schválili 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 a navýšenie kapitálových výdavkov rozpočtu ŽSK o 2 054 383 eur. Do oblasti dopravy je vyčlenených 320 000 eur na obstaranie techniky, ktorá bude slúžiť najmä na údržbu ciest II. a III. triedy v správe kraja. Spolu 614 781 eur bude použitých na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a cestných objektov v regióne Liptov a Kysuce.

V oblasti zdravotníctva poskytneme našim nemocniciam (DNsP Dolný Kubín, LNsP Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená a KNsP Čadca) finančné prostriedky v objeme 419 948 eur najmä na zakúpenie prístrojovej techniky, nemocnici v Čadci a Liptovskom Mikuláši poskytneme financie aj na stavebné úpravy v súvislosti so zabudovaním nových CT prístrojov. „V oblasti vzdelávania navyšujeme výdavky na rekonštrukciu objektu Gymnázia v Bytči, k rozpočtovaným 150 tis. eur pridávame 70 tis. eur na vybudovanie zelenej extenzívnej strechy,“ informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

Štatutárnym audítorom pre ŽSK na roky 2023 – 2025 sa stala na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o. Súčasťou zastupiteľstva bola aj Informatívna správa o pridelení dotácií žiadateľom v zmysle VZN ŽSK č. 63/2019 z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2023 č. 1/2023. Z celkového počtu 283 žiadostí bolo podporených 126 žiadateľov v objeme 210 900,00 eur. Najviac, 51 projektov v objeme 81 680 €, bolo podporených v oblasti zhodnocovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb.

Finančná alokácia pre dotačný program Dotácie predsedu ŽSK z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 bola vo výške 49 100,- EUR. Zo 187 žiadostí, ktoré prešli formálnym hodnotením, bolo finančne podporených 34 žiadostí. Cieľom dotačného programu je podpora aktivít regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivít mimoriadneho významu, všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života.

53212744433_7e552f0286_k.jpg

Zastupiteľstvo, v zmysle platnej smernice, po štvorročnom funkčnom období odvolalo z funkcie pána Jána Kuzára - riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia v Liptovskom Hrádku, Martinu Lašutovú – riaditeľku Centra sociálnych služieb v Terchovej a Jozefa Mintála – riaditeľa Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Aktualizáciu a plnenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2023 – 2027 č.1 – školský rok 2022/2023. „Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity, či mimoškolskú činnosť. Keďže zdroje župy sú obmedzené, hľadáme spolu s poslancami spôsob, ako ich využiť maximálne efektívne. Konečným cieľom je spojenie stredných škôl do tzv. stredoškolských kampusov, kde jeden areál využívajú viaceré školy a spoločne zdieľajú športoviská, internáty, jedálne či priestory na spoločenské aktivity,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Súčasťou dnešného 8. rokovania Zastupiteľstva ŽSK bolo aj schválenie Zmien v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom zefektívniť fungovanie a najmä skvalitniť vzdelávanie spolu s hospodárnejším využívaním majetku ŽSK. Išlo o návrh na vyradenie Spojenej školy v Žiline – Bytčici vrátane jej organizačných zložiek zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2024 a jej zlúčenie so Strednou odbornou školou podnikania (ul. Sasinkova) v Žiline, ktorá bude i spoločnou nástupníckou školou. Obe školy majú počet žiakov nižší ako 250 a ich kapacity budov sú naplnené na 50%. Nová adresa a názov školy bude Stredná odborná škola podnikania a služieb (ul. Hlavná 2) Žilina – Bytčica, a to od 01. septembra 2024.

Poslanci podporili hlasovaním aj Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, INTERREG Slovensko-Česko 2021-2027 i spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu Slovensko. Pripravujeme projekt napr. na obnovu Druhej hradnej brány Oravského hradu, rekonštrukciu omietok a šindlovej strechy kostola prevezeného z Liptovskej Mary v skanzene v Pribyline, obnovu Kostola sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia, rekonštrukciu budovy Liptovského múzea v Ružomberku, reštaurovanie rušňa či postavenie novej staničky pri historickej lesnej úvraťovej železničke vo Vychylovke. Kraju sa podarilo získať zahraničného partnera s ktorým pôjdeme do výzvy na budovanie cyklistickej infraštruktúry v hodnote viac ako 7 a pol. milióna eur, ide o už odsúhlasené napojenie západnej hranice Žilinského kraja na aktuálne budovaný úsek Trenčianskeho kraja smerom do Bytče. Z programu Slovensko budeme žiadať aj financie na opravu našich mostov a ciest II a III. triedy. Všetky projekty sú v súlade s platným Územným plánom samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. „Prostredníctvom týchto projektov zvýšime atraktivitu kraja a podporíme regionálny rozvoj cestovného ruchu. Zároveň podporíme zachovávanie kultúrneho dedičstva a jeho lepšie využitie,“ podotkla Jurinová.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo zapojenie Žilinského samosprávneho kraja ako regulárneho partnera do medzinárodného výskumného projektu s názvom Urban Adaptation and Alert Solutions for a TIMEly (re)Action (Adaptácia miest a varovné riešenia pre včasnú (re)akciu) v programe Horizont Európa.

Súčasťou zastupiteľstva bola aj Správa o činnosti inovačnej agentúry INOVIA (združenie právnických osôb) za rok 2022, ktorej zriaďovateľom je ŽSK, mesto Žilina a Žilinská univerzita, Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n.o. za rok 2022 a Správa o činnosti Sociálno-ekonomického podniku ŽSK, s.r.o. a hospodárení za rok 2022.

Hlavný kontrolór informoval o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za prvý polrok 2023 a o výsledkoch posledných kontrol vykonaných v zariadeniach: Konzervatórium J.M Hurbana Žilina a Liptovské múzeum v Ružomberku.

V programe bola aj Správa o príprave SC ŽSK na zabezpečenie zimnej údržby ciest v ŽSK na obdobie 2023 – 2024.

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 27. novembra 2023.


Súvisiaci článok
V Liptovskom Mikuláši sa začína s opravou Vrbického mosta. Od budúceho týždňa bude uzatvorený
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť